Regulamin wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznejREGULAMIN
 

wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej
 

przez DARMAR II Dariusz Foksiński z siedzibą w Toruniu

 


 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania (poprzez udostępnianie) faktur w formie elektronicznej (dalej e-Faktur) Klientom DARMAR II Dariusz Foksiński ul. Bolesława Chrobrego 145/147 87-100 Toruń, tj. przedsiębiorcom, na rzecz których DARMAR II Dariusz Foksiński dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług za pomocą portalu B2B działającego pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania e-Faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
   

 3. Klient może wyrazić akceptację odnośnie otrzymywania e-Faktur ( faktur elektronicznych) poprzez wybranie jednego z poniższych sposobów akceptacji:

 1. Zarejestrowanie się na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl i akceptacja regulaminu wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej – zaznaczenie check box’a oznaczającego akceptację regulaminu.

 2. Na piśmie, w szczególności poprzez przesyłanie zgody na adres korespondencyjny
 3. W sposób dorozumiany, to jest poprzez zapłatę należności objętej e-Fakturą wystawioną poprzez DARMAR II
 

4. Do otrzymania faktury elektronicznej otrzymania zwanej e-Fakturą jest wymagane jest:

 1. Posiadanie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury;
 2. Posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu (umożliwiającym dostęp do portalu internetowego B2B DARMAR II Dariusz Foksiński , na którym udostępniane są e-Faktury w formie do pobrania);
 3. Posiadanie na urządzeniu komputerowym, o którym mowa w pkt 4 oprogramowania Acrobat Reader – bezpłatnego programu służącego do podglądu e-Faktury , dostępnej do pobrania na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl, na którym to udostępniane są e-Faktury.
 

§ 2. Warunki wystawiania i przesyłania (w tym poprzez udostępnianie) faktur elektronicznych (e-Faktur)

 

 1. E-Faktury są udostępniane (również z funkcją pobierania) przez DARMAR II Dariusz Foksiński Klientowi w sposób zapewniający autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
   

 2. E-Faktury udostępniane są w formie pliku PDF (Portable Document Format).
   

 3. E-Faktury są udostępniane (również z funkcją pobierania) przez DARMAR II Dariusz Foksiński Klientowi poprzez portal B2B DARMAR II Dariusz Foksiński pod adresem www.hurt.super-toys.pl Dostęp do portalu internetowego B2B DARMAR II Dariusz Foksiński, na którym udostępniane są e-Faktury, jest możliwy po każdorazowym zalogowaniu się przez Klienta do tego portalu pod adresem www.hurt.super-toys.pl- z wykorzystaniem wcześniej przyznanego Klientowi loginu i hasła.

   

 4. Powiadomienie o wystawieniu przez DARMAR II Dariusz Foksiński i udostępnieniu e-Faktury przesyłane jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w chwili rejestracji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl. Wystawiona e-Faktura jest udostępniana Klientowi do pobrania na portalu internetowym DARMAR II Dariusz Foksiński – w zakładce Panel Klienta – Lista Faktur. Pobranie dokumentu w formie PDF ( po kliknięciu na pobierz dokument) jest automatycznie rejestrowane przez system - ewidencjonowana jest data i godzina pobrania dokumentu przez Klienta.

   

 5. Powiadomienie o wystawieniu przez DARMAR II Dariusz Foksiński i udostępnieniu e-Faktury wysyłane będzie do Klienta w terminie do 2 dni od dnia wystawienia faktury.

   

 6. Klient zobowiązany jest do pobrania e-Faktury z portalu internetowego DARMAR II Dariusz Foksiński nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury, o którym mowa w ust. 5. Niepobranie e-Faktury przez Klienta nie ma wpływu na bieg terminu płatności. Pobranie e-Faktury przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tej faktury; niepobranie przez Klienta e-Faktury przed upływem 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym – jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tej faktury z ostatnim dniem ww. terminu.
   

 7. Wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłanie powiadomienie o wystawieniu Faktury elektronicznej, Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego adresu e-mail. Jest to ten sam adres który został podany przy rejestracji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 8. Złożenie przez Klienta oświadczenia o akceptacji e-Faktur nie pozbawia DARMAR II Dariusz Foksiński prawa do wystawiania i przesyłania faktur oraz innych dokumentów w formie papierowej, w szczególności w sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie i zamieszczenie e- Faktury na portalu B2B z powodów technicznych.
   

 9. W przypadku braku możliwości umieszczenia e-Faktury na portalu B2B DARMAR II prześle fakturę w formie elektronicznej – jako załącznik w PDF do e-maila. Wiadomość zostanie wygenerowana z adresu e-mail: dokumenty@super-toys.pl

 

§ 3. Udostępnianie i przechowywanie e-Faktur

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany e-Faktur oraz umożliwienia ewentualnej kontroli organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, zarówno DARMAR II Dariusz Foksiński, jak i Klient, każdy w swoim zakresie, zobowiązani są do przechowywania e-Faktur przez okres wymagany przepisami prawa.
   

 2. DARMAR II Dariusz Foksiński przechowuje e-Faktury na portalu internetowym przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiono e-Fakturę.
   

 3. DARMAR II Dariusz Foksiński nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych na portalu internetowym.

 

§ 4. Zmiana adresu poczty elektronicznej i rezygnacja z wystawiania i przesyłania e-Faktur

 

 1. Zmiana adresu poczty elektronicznej, na który są przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury może być dokonana przez Klienta w każdym czasie, - zmiany tej można dokonać samodzielnie na portalu B2B lub poprzez kontakt na adres e-mail: hurt@super-toys.pl .
   

 2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia DARMAR II Dariusz Foksiński o zmianie adresu poczty elektronicznej, na który są przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) po dokonaniu zmiany. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku aktualnym adresem jest adres poczty elektronicznej wskazany w ostatnim oświadczeniu o akceptacji e-Faktury; powiadomienia o wystawieniu e-Faktury wysłane pod adres poczty elektronicznej wskazany w ostatnim oświadczeniu o akceptacji e-Faktury uznaje się za skutecznie doręczone.
   

 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z możliwości otrzymywania e-Faktur poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej; oświadczenie powinno zostać złożone w sposób wskazany w ust. 1.
   

 4. DARMAR II Dariusz Foksiński zaprzestaje wystawiania e-Faktur od dnia następnego po dniu otrzymania od Klienta oświadczenia o cofnięciu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Jest to jednoznaczne z brakiem możliwości dokonywania transakcji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 5. Ponowne skorzystanie przez Klienta z możliwości wystawiania i przesyłania do niego e-Faktur wymaga ponownego złożenia przez Klienta Oświadczenia o akceptacji e-Faktur, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1.


 

§ 5. Postanowienia końcowe.

 

 1. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła umożliwiającego zalogowanie się na portalu internetowym, na którym udostępniane są e-Faktury; w szczególności Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom nieuprawnionym. Wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają Klienta.
   

 2. Ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby DARMAR II Dariusz Foksiński
   

 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku.
   


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl