Regulamin wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznejREGULAMIN
 

wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej
 

przez DARMAR II Dariusz Foksiński z siedzibą w Toruniu

 


 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania (poprzez udostępnianie) faktur w formie elektronicznej (dalej e-Faktur) Klientom DARMAR II Dariusz Foksiński ul. Bolesława Chrobrego 145/147 87-100 Toruń, tj. przedsiębiorcom, na rzecz których DARMAR II Dariusz Foksiński dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług za pomocą portalu B2B działającego pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania e-Faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
   

 3. Klient może wyrazić akceptację odnośnie otrzymywania e-Faktur ( faktur elektronicznych) poprzez wybranie jednego z poniższych sposobów akceptacji:

 1. Zarejestrowanie się na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl i akceptacja regulaminu wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej – zaznaczenie check box’a oznaczającego akceptację regulaminu.

 2. Na piśmie, w szczególności poprzez przesyłanie zgody na adres korespondencyjny
 3. W sposób dorozumiany, to jest poprzez zapłatę należności objętej e-Fakturą wystawioną poprzez DARMAR II
 

4. Do otrzymania faktury elektronicznej otrzymania zwanej e-Fakturą jest wymagane jest:

 1. Posiadanie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury;
 2. Posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu (umożliwiającym dostęp do portalu internetowego B2B DARMAR II Dariusz Foksiński , na którym udostępniane są e-Faktury w formie do pobrania);
 3. Posiadanie na urządzeniu komputerowym, o którym mowa w pkt 4 oprogramowania Acrobat Reader – bezpłatnego programu służącego do podglądu e-Faktury , dostępnej do pobrania na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl, na którym to udostępniane są e-Faktury.
 

§ 2. Warunki wystawiania i przesyłania (w tym poprzez udostępnianie) faktur elektronicznych (e-Faktur)

 

 1. E-Faktury są udostępniane (również z funkcją pobierania) przez DARMAR II Dariusz Foksiński Klientowi w sposób zapewniający autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
   

 2. E-Faktury udostępniane są w formie pliku PDF (Portable Document Format).
   

 3. E-Faktury są udostępniane (również z funkcją pobierania) przez DARMAR II Dariusz Foksiński Klientowi poprzez portal B2B DARMAR II Dariusz Foksiński pod adresem www.hurt.super-toys.pl Dostęp do portalu internetowego B2B DARMAR II Dariusz Foksiński, na którym udostępniane są e-Faktury, jest możliwy po każdorazowym zalogowaniu się przez Klienta do tego portalu pod adresem www.hurt.super-toys.pl- z wykorzystaniem wcześniej przyznanego Klientowi loginu i hasła.

   

 4. Powiadomienie o wystawieniu przez DARMAR II Dariusz Foksiński i udostępnieniu e-Faktury przesyłane jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w chwili rejestracji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl. Wystawiona e-Faktura jest udostępniana Klientowi do pobrania na portalu internetowym DARMAR II Dariusz Foksiński – w zakładce Panel Klienta – Lista Faktur. Pobranie dokumentu w formie PDF ( po kliknięciu na pobierz dokument) jest automatycznie rejestrowane przez system - ewidencjonowana jest data i godzina pobrania dokumentu przez Klienta.

   

 5. Powiadomienie o wystawieniu przez DARMAR II Dariusz Foksiński i udostępnieniu e-Faktury wysyłane będzie do Klienta w terminie do 2 dni od dnia wystawienia faktury.

   

 6. Klient zobowiązany jest do pobrania e-Faktury z portalu internetowego DARMAR II Dariusz Foksiński nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury, o którym mowa w ust. 5. Niepobranie e-Faktury przez Klienta nie ma wpływu na bieg terminu płatności. Pobranie e-Faktury przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tej faktury; niepobranie przez Klienta e-Faktury przed upływem 7-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym – jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tej faktury z ostatnim dniem ww. terminu.
   

 7. Wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłanie powiadomienie o wystawieniu Faktury elektronicznej, Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego adresu e-mail. Jest to ten sam adres który został podany przy rejestracji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 8. Złożenie przez Klienta oświadczenia o akceptacji e-Faktur nie pozbawia DARMAR II Dariusz Foksiński prawa do wystawiania i przesyłania faktur oraz innych dokumentów w formie papierowej, w szczególności w sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie i zamieszczenie e- Faktury na portalu B2B z powodów technicznych.
   

 9. W przypadku braku możliwości umieszczenia e-Faktury na portalu B2B DARMAR II prześle fakturę w formie elektronicznej – jako załącznik w PDF do e-maila. Wiadomość zostanie wygenerowana z adresu e-mail: dokumenty@super-toys.pl

 

§ 3. Udostępnianie i przechowywanie e-Faktur

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany e-Faktur oraz umożliwienia ewentualnej kontroli organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, zarówno DARMAR II Dariusz Foksiński, jak i Klient, każdy w swoim zakresie, zobowiązani są do przechowywania e-Faktur przez okres wymagany przepisami prawa.
   

 2. DARMAR II Dariusz Foksiński przechowuje e-Faktury na portalu internetowym przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiono e-Fakturę.
   

 3. DARMAR II Dariusz Foksiński nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych na portalu internetowym.

 

§ 4. Zmiana adresu poczty elektronicznej i rezygnacja z wystawiania i przesyłania e-Faktur

 

 1. Zmiana adresu poczty elektronicznej, na który są przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury może być dokonana przez Klienta w każdym czasie, - zmiany tej można dokonać samodzielnie na portalu B2B lub poprzez kontakt na adres e-mail: hurt@super-toys.pl .
   

 2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia DARMAR II Dariusz Foksiński o zmianie adresu poczty elektronicznej, na który są przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) po dokonaniu zmiany. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku aktualnym adresem jest adres poczty elektronicznej wskazany w ostatnim oświadczeniu o akceptacji e-Faktury; powiadomienia o wystawieniu e-Faktury wysłane pod adres poczty elektronicznej wskazany w ostatnim oświadczeniu o akceptacji e-Faktury uznaje się za skutecznie doręczone.
   

 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z możliwości otrzymywania e-Faktur poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej; oświadczenie powinno zostać złożone w sposób wskazany w ust. 1.
   

 4. DARMAR II Dariusz Foksiński zaprzestaje wystawiania e-Faktur od dnia następnego po dniu otrzymania od Klienta oświadczenia o cofnięciu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Jest to jednoznaczne z brakiem możliwości dokonywania transakcji na portalu B2B pod adresem www.hurt.super-toys.pl
   

 5. Ponowne skorzystanie przez Klienta z możliwości wystawiania i przesyłania do niego e-Faktur wymaga ponownego złożenia przez Klienta Oświadczenia o akceptacji e-Faktur, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1.


 

§ 5. Postanowienia końcowe.

 

 1. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła umożliwiającego zalogowanie się na portalu internetowym, na którym udostępniane są e-Faktury; w szczególności Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom nieuprawnionym. Wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają Klienta.
   

 2. Ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby DARMAR II Dariusz Foksiński
   

 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku.
   


Przejdź do strony głównej
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym sklepie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu