RegulaminREGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
HURT.SUPER-TOYS.PL


SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W HURTOWNI INTERNETOWEJ
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Hurtownia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.hurt.super-toys.pl prowadzony jest przez DARIUSZA FOKSIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ FOKSIŃSKI DARMAR II wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, NIP 9561642108, REGON 871611462, adres poczty elektronicznej: hurt@super-toys.pl.
1.2. Niniejszy Hurtownia Internetowa oraz Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Hurtowni Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Hurtowni Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Hurtowni Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Hurtowni Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Hurtowni Internetowej, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Hurtowni Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:
 
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Hurtowni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Hurtowni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Hurtowni Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni Internetowej.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Hurtowni Internetowej.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Hurtowni Internetowej rzecz ruchoma, usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni Internetowej.
1.4.10. HURTOWNIA INTERNETOWA – Hurtownia Internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hurt.super-toys.pl. 1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DARIUSZ FOKSIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ FOKSIŃSKI DARMAR II wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, NIP 9561642108, REGON 871611462, adres poczty elektronicznej: hurt@super-toys.pl.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie ze Hurtowni Internetowej związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W HURTOWNI INTERNETOWEJ
 
2.1. W Hurtowni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) aktywacji Konta przez Sprzedawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP oraz hasło.
2.1.1.1. Sprzedawca dokonuje aktywacji Konta po otrzymaniu od Klienta dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz poprawność podanych danych przy tworzeniu Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji Konta bez podania przyczyny.
2.1.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na Konto i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
2.1.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Hurtowni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Hurtowni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.3.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
2.3.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Hurtowni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Hurtowni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Hurtowni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Hurtowni Internetowej za pomocą Formularza Zamówienia
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Hurtowni Internetowej zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Dodatkowo, Klient otrzymuje informację o potwierdzeniu zamówienia poprzez wystawienie mu właściwej Faktury Proforma, która jest dostępna w ramach odpowiedniej opcji dostępnej w panelu Klienta, w ramach usługi Konto.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hurtowni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTU
 
4.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność gotówką, chyba że umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi inaczej.
4.2. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca i Klient postanowią inaczej.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 
5.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy są ustalane na podstawie indywidualnego porozumienia między Klientem a Sprzedawcą i wskazane są w Ofercie.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy od dnia dokonania płatności przez Klienta zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.


6. REKLAMACJA PRODUKTU
 
6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
6.2. Reklamacja na podstawie gwarancji może zostać złożona przez Klienta:
6.2.1. pisemnie na adres: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń;
6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi reklamacji dostępnego po zalogowaniu się na platformie pod adresem www.hurt.super-toys.pl - zakładka „Moje reklamacje”.
6.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6.4. Dostarczenie przedmiotu do reklamacji następuje na koszt Klienta, chyba że umowa stanowi inaczej.
6.5. Odebranie przedmiotu po naprawie gwarancyjnej należy do Klienta, chyba że umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi inaczej. Odbiór produktu musi zostać zrealizowany przez Klienta w ciągu 3 dni od przekazania informacji przez Dział Serwisu. W przypadku nie odebrania przedmiotu w w/w terminie Sprzedawca może naliczyć koszty magazynowania towary 15 zł netto za każdy dzień magazynowania, chyba że umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej.7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi i Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.


8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 
8.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej
8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 8.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 8.5. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim warunków Umowy Sprzedaży, informacji o cenach Produktów, jakichkolwiek dokumentów lub informacji poufnych związanych z Umową Sprzedaży, w lub informacji określonych przez Sprzedawcę za poufne w drodze pisemnej bądź opatrzonych przez Sprzedawcę klauzulą „zastrzeżone” bądź „poufne” za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne od realizacji Umowy Sprzedaży lub wyraźnie dozwolone przez przepisy prawa i to pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Kara umowna w wysokości 50.000 PLN ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) dotyczy również naruszenia przez Klienta praw autorskich - wykorzystywania zdjęć niezgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://hurt.super-toys.pl/zasady-uzywania-zdjec-i-opisow-prawa-autorskie-pm-30.html.
8.6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki Sprzedawca niezależnie od pozostałych uprawnień ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 150 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza i nie ogranicza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
8.8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
9.1. Umowy zawierane poprzez Hurtownia Internetowa zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
9.2.4. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do strony głównej
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym sklepie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Dodaliśmy ważną informacje