RegulaminREGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
HURT.SUPER-TOYS.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Hurtownia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.hurt.super-toys.pl prowadzona jest przez DARIUSZA FOKSIŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ FOKSIŃSKI DARMAR II wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, NIP 9561642108, REGON 871611462, adres poczty elektronicznej: hurt@super-toys.pl.
1.2. Niniejsza Hurtownia Internetowa oraz Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Hurtownia Internetowa oraz Regulamin nie są skierowane do konsumentów).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Hurtowni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Hurtowni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Hurtowni Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni Internetowej.
1.4.6. OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni Internetowej.
1.4.10. HURTOWNIA INTERNETOWA – Hurtownia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.hurt.super-toys.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DARIUSZ FOKSIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DARIUSZ FOKSIŃSKI DARMAR II wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, NIP 9561642108, REGON 871611462, adres poczty elektronicznej: hurt@super-toys.pl.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Hurtowni Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W HURTOWNI INTERNETOWEJ
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) aktywacji Konta przez Sprzedawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP oraz hasło.
2.1.1.1. Sprzedawca dokonuje aktywacji Konta po otrzymaniu od Klienta dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej oraz poprawność podanych danych przy tworzeniu Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji Konta bez podania przyczyny.
2.1.1.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na Konto i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Hurtowni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Hurtowni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@super-toys.pl.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Stroną Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą może być wyłącznie Klient. Zamówienie Klienta nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, chyba że Klient i Sprzedawca wyraźnie postanowią inaczej. Zamówienie może zostać złożone jedynie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę.
3.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Hurtowni Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.3. Cena Produktu uwidoczniona w Hurtowni Internetowej podana jest w złotych. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w Ofercie.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień albo za pomocą poczty elektronicznej
3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia albo za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hurt@super-toys.pl
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 5 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta razem z fakturą pro forma do opłacenia.
3.4.3. Następnie Klient w ciągu 5 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy. Sprzedawca może ustalić inny okres związania Ofertą. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty albo dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Niniejszy Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku przedstawionej Oferty Klient przedstawia swoją ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność gotówką.
4.3. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca i Klient postanowią inaczej.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy są ustalane na podstawie indywidualnego porozumienia między Klientem a Sprzedawcą i wskazane są w Ofercie.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy od dnia dokonania płatności przez Klienta zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.
6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
6.2. Reklamacja na podstawie gwarancji może zostać złożona przez Klienta:
6.2.1. pisemnie na adres: ul. Bolesława Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń;
6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi reklamacji dostępnego  po zalogowaniu się na platformie pod adresem www.hurt.super-toys.pl  - zakładka  moje reklamacje.
6.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6.4. Dostarczenie przedmiotu do reklamacji następuje na koszt Klienta, chyba że umowa stanowi inaczej.
6.5. Odebranie przedmiotu po naprawie gwarancyjnej należy do Klienta, chyba że umowa zawarta pomiędzy stronami stanowi inaczej.
7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
7.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7.6. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim warunków Umowy Sprzedaży, informacji o cenach Produktów, jakichkolwiek dokumentów lub informacji poufnych związanych z Umową Sprzedaży, w lub informacji określonych przez Sprzedawcę za poufne w drodze pisemnej bądź opatrzonych przez Sprzedawcę klauzulą „zastrzeżone” bądź „poufne” za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne od realizacji Umowy Sprzedaży lub wyraźnie dozwolone przez przepisy prawa i to pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
7.9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
8.2. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
8.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl